Aabv

Tung redning

Tung redning bil 2018Ålesund brannvesen etablerer beredskap innen Tung Redning (Heavy Rescue). En katastrofeenhet med spesielt egnet utstyr for kompliserte, langvarige og ressurskrevende ulykker.

Iverksettelse av tungredningsberedskap

Ålesund brannvesen KF iverksatte tungredningsberedskap 01.12.2011. Enheten (A-3-7) er lokalisert på Spjelkavik brannstasjon og bemannes av mannskaper tilhørende stasjonen. Den utrustes med utvalgt utstyr for håndtering av ulykker med tyngre kjøretøy som buss og vogntog. Utstyret er bærbart for å kunne håndtere ulykker i vanskelig tilgjengelig terreng. Enheten er også en ressurs ved arbeidsulykker (klemskadeulykker), sammenrasninger av bygningskonstruksjoner og behov for lys og varme på skadested.

Kompetanse

Tjenesten er organisert med 1 kompetanseperson på hvert vaktlag (4). De 4 kompetansepersonene har en samlet bakgrunn i lett- og tungbil, berging, kraning/transport, skadeoppretting, lang tjeneste i beredskapsarbeid samt ulike kurs innen Heavy Rescue nasjonalt og internasjonalt.  Alle mannskaper tilhørende Spjelkavik brannstasjon innehar grunnkurs tungredning gjennomført lokalt.

Bil og materiell

Enheten er oppsatt på en 2003 modell Mercedes Benz 815/36AT. Det er planlagt ny bil.
Materiell er valgt med bakgrunn fra andres og egne erfaring fra større hendelser, nye metoder, brukervennlighet og andre målekriterier. Vi nevner:
Kileputer (lavtrykk), løfteputer (høytrykk), støtter, skolinger/underlag, utvidet hydraulisk redningsverktøy-sats, rescue-sag, motorsag, vinkelslipere, bajonettsag, muttertrekker, propan og diesel-varmere, lysprisme og div andre lys, inntreningsverktøy-sats, stige, arbeidsplattform, bårer+bårepakke, spader/spett/slegge/krafse, HMS-utstyr, div verktøy ++.


Øvingsfasiliteter

Et eget område er avsatt til Tung Redning i Gangstøvika øvingspark. Pr januar 2012 har vi 3 busser, 1 komplett lastebil og 3 lastebilhytter permanent. Øvingsobjektene er plassert slik vi kan komme til å møte de i reelle hendelser (buss-velt, bussvelt i skråning osv). Området blir regelmessig brukt av vaktlagene.

Innføring, drift og utvikling av tjenesten 

tung øvelseKoordinator tungredning har vært og er ansvarlig for innføring og drift av tjenesten (anskaffelse/utprøving av materiell, kurspakke, prosedyrer/rutiner) i samarbeid med ledelse og kompetansepersoner.
Videre utvikling av tjenesten vil skje kontinuerlig. Bilde er fra tungredningsøvelse fra 2015.

Støtte, rekvirering og kontakt

Ålesund brannvesen stiller seg positive til å støtte andre brannvesen i tungrednings-ulykker.
Ved rekvirering skal Møre og Romsdal 110-sentral KF kontaktes, ring enten 110 (ved nødmelding) eller avtale på tlf 70163820.
 
Ved informasjon/spørsmål om tung redning kontakt beredskapssjef Vidar Bakke tlf. 70 16 32 16. Vedr undervisning/kurs kontakt leder kursavdelingen ved Bjørn Rasdal tlf. 918 71 436

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Redningsinnsats til sjøs (RITS)

Ålesund brannvesen KF er et av 7 brannvesen som har opptrent personell med særlig kompetanse og trening for å utøve redningsinnsats til sjøs (RITS). 

Skjema overnatting

Vi gjør oppmerksom på at skjema nedenfor kun gjelder for Ålesund kommune.

Meldingskjema om overnatting   (melding sendes 2 uker før overnattingen finner sted)

Ved større arrangementer som inneholder overnatting på bygg som ikke er bygget som overnattingssted som f.eks. skoler,barnehager,klubbhus,bedehus og kirker ol. skal meldes i skjemaet ovenfor  Mer info her:

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Feiing

feiing på takFeiing av skorstein reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år.

Dette gjelder alle røykkanaler for oppvarming i bygninger eller rom. Hvor ofte det må feies vurderes av feieren ut i fra mengde sot i pipeløpet.

Varsel om feiing

Du vil få lapp i postkassen eller på døra noen dager før feieren kommer. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme ved varslet feiing, må du snarest ta kontakt for å avtale ny tid her:

 • Direkte til feier via telefonnummer som står på varsellappen du har fått.
 • Brannvesenets sentralbord på tlf. 70 16 32 00
 • På mail til:

Før feieren kommer

 • Steng trekk og spjeld.
 • Steng oljekaminer og fyrkjeler
 • Finn fram husstige og sjekk at denne er i orden.
 • Skal det feies fra loft eller kjeller må feierluker være lett tilgjengelig og ha god belysning.
 • Varsle evt. Leieboere.
 • Hunder må settes i bånd.
Stiger_div047a.jpg
takbro_bilde3.jpg

Takstige

Det er huseiers ansvar å sørge for at takstigen er i forsvarlig tilstand. Huseier skal skaffe og holde takstigen i god stand, dette gjelder også annet utstyr for feieren.

  Takstigen må:

 • Være festet til bærende konstruksjon
 • Være av varlig materiale og typegodkjent
 • Ha utstigning til skorstein.  Er ikke dette mulig må det monteres gangbro/plattform.
 • Er høyden på skorstein over 1,2 meter må feieplattform/feieluke brukes.
 • Er høyden på veggen over 5 meter, må sklisikring monteres. Den monters til siden for fotenden på takstigen.

 

peisMonterer du nytt ildsted må du melde fra til kommunen ildstedet blir montert.

Bytter du ut ovnen, eller setter inn ny, er det krav om at ovnen skal være renhetsbrennende. Klerbersten- og kakkelovner produsert før 1940 er unntatt utslippskravet.

Montering av nytt ildsted er meldepliktig til brannvesenet i den kommunen ildstedet monteres. Monteres ildstedet i Ålesund kommune kan du melde fra digitalt om nytt/endring på fyringsanlegg.

Montering av ildsted

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted. Brannvesenet anbefaler å bruke en kvalifisert fagmann, slik at du kan være trygg på at ildstedet oppfyller sikkerhetskrav som skal hindre brann. Følgende krav man må ta høyde for ved montering av ildsted:

 • Følg monteringsanvisningen. Den har viktige sikkerhetskrav som må følges.
 • Generelle ildstedsregler gjelder, om ikke annet står i monteringsanvisningen.
 • Skorstein skal dimensjoners i forhold til ildstedet.
 • Nye ildsteder skal være godkjent av akkreditert selskap (f eks Sintef).

Skorstein og ildsted

Nedenfor finner du informasjon fra Feiermesterens Landsforening, klikk på linkene dersom du skal montere ildsted, rehabilitere skrostein, bygge ny skorstein mm.

Les mer om ildsted

Les mer om rehabilitering av skorstein 

Les mer om oppføring av ny skorstein


 

Feiing av pipeFeieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. 

Tilsynet omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein). Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved bruk.
 
Tilsynet av fyringsanlegget omfatter:
 • Om ildsted, røykkanal, skorstein og matesystemet for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
 • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

Informasjon om brannsikring

Ved tilsyn kan feieren også hjelpe med sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier. Hvordan du best kan sikre boligen mot brann, og spørsmål om fyring i ovn, er også spørsmål feieren som fagmann kan svare på.

Tidlig varsling av en startende brann gir bedre muligheter til å slukke eller komme seg i sikkerhet. Nedenfor finner du mer informasjon fra Feiermesterens Landsforening om røykvarsler, slukkeutstyr og rømning.

Les mer om røykvarsler

Les mer om slukkeutstyr

Varsel om tilsyn

Før et tilsyn vil du bli varslet med lapp i postkassen. Dersom den tildelte datoen ikke passer, må du selv kontakte feieren direkte for ny avtale. Navn og mobilnr. til feieren vil stå på baksiden av denne lappen.

Før tilsyn

Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.

Etter tilsyn

Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport som blir skrevet på stedet. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.

Lovhjemmel

Tilsynet er gjennomført i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20. § 11 første ledd bokstav h. Kravene til fyringsanlegg er nedfelt i Brann og eksplosjonsvernloven § 6 og Forebyggendeforskriften Kap. 2.
 

Mer informasjon

Kontakt

Kontaktinformasjon for feieren.

 

Kontroll av pulverapparat og håndslokkere

BrannslokkerAlle som er eier av en bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler i hver etasje, og minst et pulverapparat eller skum/vannapparat/brannslange eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende kapasitet. De samme reglene gjelder for hytter og sommerhus. Les mer på Lovdata.

Fra 1. august 2010 ble kravet til brannslukker i bobil og campingvogn endret fra 6 kg pulverslukker til 2 kg pulverslukker. Les mer på Lovdata.

Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. 

Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres.

 • Du har ansvaret for at håndslokkeren din blir regelmessig vedlikeholdt.
 • Du selv foretar egenkontrollen, den skal utføres minst 4 ganger i året.
 • Profesjonelle skal vedlikeholde håndslokkeren din hvert femte år hvis du har skum- eller vannslokker.


Har du pulverslokker skal den vedlikeholdes av profesjonelle hvert femte år og gjennomgå et grundig vedlikehold hvert tiende år.

Hyppigere vedlikehold kan være aktuelt ut fra hvilket miljø håndslokkeren er plassert i.
Har du vann- eller skumapparat må disse oppbevares frostfritt, med mindre de er egnet for det.

Kvartalsvis egenkontroll:
Kontrollen utfører du selv for å sikre at håndslokkeren til enhver tid er funksjonsdyktig ved å:

 • til enhver tid å vite hvor håndslokkeren er plassert i boligen
 • sørge for at håndslokkeren er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover
 • kontrollere at bruksanvisningen er lesbar
 • kontrollere at håndslokkeren ikke er synlig skadet
 • kontrollere at håndslokkeren angir tilfredsstillende trykk dersom den har trykkindikator
 • kontrollere at plombering eller forsegling ikke er brutt
 • riste og snu håndslokkeren opp/ned noen ganger for å holde pulveret flytende
 • kontrollere at håndslokkeren ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen


Oversikten over kompetente virksomheter kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no.

Les mer om manuelt slokkeutstyr hos DSB

Som et forebyggende tiltak tilbyr Spjelkavik brannstasjon kontroll av brannslokkere/pulverapparater når de har anledning. De kan fra tid til annen være ute på oppdrag og øvelser. Da er stasjonen ubetjent og ingen som kan ta denne type arbeid. Spørsmål ta gjerne kontakt Spjelkavik brannstasjon på tlf. 70 16 32 45 eller 409 13 688.

 

Kurs og opplæring

Ålesund Brannvesen tilbyr kurs til kommunale brannvesen, bedrifter, institusjoner og privatpersoner.

Se kommende kurs - meld deg på her.

Ålesund brannvesen har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger og nødsituasjoner.

Restverdiredning - (RVR)

Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.